Ga naar hoofdinhoud

Geregelde energie door windenergie-installaties

In een nieuw onderzoeks-project, dat wordt gefinan-cierd door het Bundes-ministerium für Umwelt, Naturschuz und Reaktor-sicherheit (BMU) willen onderzoekers van het Fraunhofer-Institut samen met gebruikers en netwerk-beheerders een proces ontwikkelen, waardoor windenergie-installaties ook regelenergie voor de stabi-lisering van het energienet kunnen leveren. De regelenergie komt momenteel hoofdzakelijk voor rekening van conventionele centrales. Deze energie is noodzakelijk om het verschil tussen verbruik en aanbod van energie te nivelleren en de gewenste netfrequentie constant te houden.

Door de omschakeling van de elektriciteitsvoorzieningen richting her-nieuwbare energieën moeten ook deze vormen van energie een regelende functie krijgen en een bijdrage leveren aan de veiligheid van het systeem. Dit is een belangrijke voorwaarde, zodat het noodzakelijke minimale vermogen van de conventionele centrales kan worden verlaagd.

Vraag en aanbod
Door veranderingen in de Europese wetgeving voor hernieuwbare energieën is het voor duurzame installaties toegestaan om regelbaar energie te leveren. Dit heeft betrekking op het primaire regelvermogen, het secundaire regelvermogen en de reserves in minuten, die onder andere verschillen in de activeringstijd (30 s,. 5 min en 15 min). Biogas-installaties werden in de praktijk al gekwalificeerd voor de leverantie van minutenreserve en het secundaire regelvermogen.

Windenergie-installaties daarentegen nemen nog niet deel aan het ver-markten van energie voor de verschillende vormen van regelbare energie. Dit ligt vooral aan het feit dat het actuele proces voor het leveren van regelbare energie niet zondermeer kan worden toegepast. Het gaat vooral om het aantonen van de beschikbaarheid en de 100% eis voor een be-trouwbare levering.

In het nieuwe project wil een consortium van het Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES), Enercon, Energie-quelle, Amprion en TenneT een proces ontwikkelen voor de beschikbare energiehoeveelheid van windkrachtcentrales. Verder moeten de technieken en methoden voor dat proces worden ontwikkeld.

Doelstellingen
Het belangrijkste doel is onder te verdelen in drie delen.

Op de eeste plaats moet een aan de fluctuerende opwekking van de windenergie installaties aangepast proces voor aantoonbare beschikbaarheid worden ontwikkeld. Dit is gebaseerd op de vergelijking van de momenteel opgewekte energie met het werkelijke vermogen en niet (zoals de huidige methode) door vergelijking tussen gepland vermogen en werkelijk vermo-gen. Hier zit de grootste uitdaging om de mogelijk opgewekte waarde met in acht neming van het schaduweffect van windparken vast te stellen. In dit project moet ook worden onderzocht of dit proces in het geval van wind-energie de voorkeur heeft boven het huidige proces.

Ten tweede moet een procedure worden ontwikkeld waarmede windmolens op basis van probabilistische prognoses een energie regelaanbod kunnen afgeven. Hiermee kan de waarschijnlijkheid worden berekend waarmee een bepaald windvermogen minimaal wordt gehaald. De grootste uitdaging hierbij is de betrouwbaarheid van de regeling met de vereiste betrouw-baarheid van het aanbod van 100 % samen te brengen met de onzekere prognose van de wind. 

Op de derde plaats moeten algoritmes worden ontwikkeld voor de regeling waarmee de windenergie installaties de afgeregelde energie beschikbaar kunnen stellen. Deze algoritmes dienen de vraag en beschikbaarheid van het geregelde vermogen van aparte parken verdelen over de totale be-schikbare hoeveelheid energie. Bovendien moeten algoritmes worden ontwikkeld, die binnen een park de vraag en de beschikbaarheid verdelen over de aparte windkracht installaties.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven